GJK:s Integritetspolicy

För att du ska kunna var medlem i vår förening behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi på Göteborgs Judoklubb vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi värnar om din personliga integritet och vi skulle till exempel aldrig sälja dina uppgifter till en tredje part. Denna Integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Göteborgs Judoklubb, organisationsnummer 857202-1627 på Andra långgatan 48, 41327 Göteborg, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter vi samlar in kommer direkt från dig eller generas i samband med att du betalar medlemsavgiften, anmäler dig till tävlingar eller läger.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Om du skadar dig under träning eller tävling kommer klubben att upprätta en skadeanmälan innehållande dina personuppgifter och skicka den till försäkringsbolag.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i träningsläger
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser mot dig som medlem eller gentemot myndigheter enligt lag, delar vi dina personuppgifter med andra organisationer och myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga, tex andra judoklubbar som arrangerar tävlingar och läger, försäkringsbolag och kommunen.

Föreningen delar även personuppgifter med Svenska Judoförbundet och Riksidrottsförbundet genom det administrativa verktyget IdrottOnline. Enligt beslut från Datainspektionen är föreningen, Svenska Judoförbundet och Riksidrottsförbundet gemensamt personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter inom IdrottOnline.

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land (land som inte är medlem i EU eller EES) och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
Föreningsadministration Avtal
Deltagande i föreningens träningsverksamhet Avtal
Deltagande i träningsläger Avtal
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet Avtal
Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningen Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med föreningen Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och samtycke
Anmälan till försäkringsbolag Avtal

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Vissa personuppgifter slängs direkt, andra sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. När tiden för hur länge vi sparar uppgifterna har löpt ut kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om att vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Rätten till dataportabilitet ger dig som registrerad rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit föreningen i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Se mer information om hur du begär ett registerutdrag eller radering av dina personuppgifter här eller kontakta styrelsen.

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid här på webbplatsen.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen på styrelsen@gjk.se.